Az ADDETUR Baptista Gimnázium Szakgimnázium és Szakiskola 23 éve működik azzal a céllal, hogy segítse a mozgássérült és autista fiatalok beilleszkedését a társadalomba, és javítsa a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük esélyét.

Intézményünkaz országban egyedülálló, mind tanuló összetételét, mind integrációról alkotott elképzelését tekintve. Tandíjmentes iskola, melynek fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. Az iskola alapításának célja az volt, hogy legyen egy középiskola a nem integrálható mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő tanuló számára. Az elmúlt évek során, szakmai tapasztalatainkból és a társadalmi igényekből alakult iskolánk a jelenlegi formájúvá.

Mivel a szakemberek és tudásunk rendelkezésre állt, sok területről irányítottak hozzánk a szakértői bizottságok más sajátos nevelési igényű (látás-, hallássérült, autisztikus, tanulásban akadályozott, problémás szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő, betegségük miatt máshol nem tanítható stb.) diákokat. Tanáraink minden nálunk tanuló diák ellátására alkalmasak (konduktor, logopédus, tiflopedagógus, stb.), így a máshol nem integrálható tanulók is integrációban élhetnek.

Munkánk eredményeképpen olyan fiatalok, akikről már más lemondott, jó eredményeket érnek el a tanulásban a megfelelő speciális megsegítéssel. Érettségi vizsgát tesznek, szakmájuk lesz, mely eredmény a tényleges, másokkal összehasonlítható tudásukat tükrözi, tehát nem csak egy „papír”. Önmagukról gondoskodó, teljes értékű emberekké válhatnak.

Az elmúlt években munkánk tudatos iskola- és szervezetfejlesztésének eredményeképpen rendszerré vált, amely a legteljesebb mértékben szolgálja ki a társadalmi igényeket. Az átjárhatóság megteremtésével a diákok fejlődését figyelembe véve, a lehető legmagasabb szintre juttatjuk tanulóinkat. Az évek során tapasztaltuk, hogy iskolánk egyre szélesebb körben elismerté válik az itt folyó képzések minőségét illetően is.

Az intézmény a 8. osztályt, vagy középiskolát befejezett fiatalok középszintű oktatását és szakmai képzését biztosítja védett körülmények között, akadálymentes környezetben. Intézményünk különböző szakokon, a központilag előírt és helyi programokkal kiegészített elméleti és szakmai tartalmú képzést folytat. A gimnázium 5 évfolyamos, amely évfolyamonként egy osztállyal működik. Az érettségizett fiatalok a 2 éves Informatikai rendszerüzemeltető képzésben vehetnek részt. A 2014-15-ös tanévtől indítunk az informatikában tehetséges tanulók számára informatikai szakközépiskolai, majd szakgimnáziumi képzést is. Iskolánk 2011-ben csatlakozott a CISCO Hálózati Akadémiához, aminek célja az IT hálózati mérnök szakemberhiány csökkentése. A Hálózati Akadémia képzési programját a folyamatosan bővített, modellértékű, E-Learning alapú tananyagok és kurzusok képezik, amelyeknek elvégzése előfeltételhez nem kötött. Ez az ország egyetlen akadálymentes képzőhelye! A végzett tanulók nemzetközileg is elfogadott szakképesítést kapnak.

Minden képzésünk elérhető esti tagozaton is a felnőtt mozgássérült emberek számára.

„Érzékenyítés az integrációs szemlélet kialakítására a középiskolában” c. jó gyakorlatunk több éves fejlesztés eredménye, melynek kapcsán több fővárosi iskolával van rendszeres együttműködésünk. Minden tanulónk automatikusan részt vesz a Közösségi Szolgálat végzésében, így érettségire rendelkezésére áll az igazolás erről a tevékenységről.

Részt veszünk a Nemzeti Tehetségprogramban is, iskolánk 2012-től akkreditált Tehetségpont.

Tanulmányi ösztöndíj-programunk is segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat abban, hogy felkészültebbek lehessenek az iskolában. Rendszeresen szervezünk tanulóink számára ingyenes használtruha-börzéket is.

A hozzánk járó egészséges fiatalok (akik sokszor komoly beilleszkedési zavarokkal kerülnek iskolánkba, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek) az itt töltött évek során életük hátralévő részére érzékennyé válnak a szegregáció okozta problémákra, képessé válnak arra, hogy befogadják és segítsék a valamiféle „mássággal” élő társaikat. Több tanítványunk választ ilyen pályát is: mentősnek, rendőrnek, tűzoltónak, gyógypedagógiai asszisztensnek jelentkeznek.

Célunk tehát – egyfajta társadalmi szerepvállalásként – működő módszerünk a külvilág számára történő bemutatása, szemléletünk kommunikálása.” (Pedagógiai Program)

A tantestület összetételének megválasztásakor fontos szempont volt számomra a nemek arányának javítása, valamint az, hogy minden korcsoport képviselve legyen a nevelőtestületben. A munkaközösségeket a helyi igényeknek megfelelően szerveztem.

Mivel ezt a közösséget 11. éve irányítom, szervezem, nagyon fontos számomra, hogy a nehéz jelenlegi viszonyok ellenére is a legjobb közösségként végezhessék munkájukat.

Minden tantermünk interaktív táblával van ellátva. A tanároknak saját számítógép és laptop segíti munkájukat. A közös szerver hatékonnyá teszi az információáramlást.

A fent leírt programokat, az intézmény felépítését, a felszereléseket, a tantestület fejlesztését és fejlődését tudatosan szervezem, építem.

Természetesen a biológia és földrajz tantárgyak nagyon fontos szerepet töltenek be az iskola életében, de mivel egyénre szabott az oktatásunk, minden tanuló számára azok a legfontosabb tantárgyak, melyeket ő annak tart.

Az elmúlt 23 évben fontos szerepet töltöttünk be a kerület életében, annak ellenére, hogy tanulóközösségünk nem a környező területről jár iskolánkba.

Mivel intézményen kívül számos tevékenységet folytatok, illetve társadalmi funkciókat töltök be, a hagyományosnál jóval többféle és több intézménnyel tartunk nagyon szoros partneri kapcsolatot. pl. Pető Intézet, Mozgásjavító Iskola, Független Pedagógiai Intézet, Baptista Pedagógiai Intézet, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Szakértői Bizottságok stb.

 Miért más, mint a többi iskola

 „A fogyatékos és nem fogyatékos tanulók között semmiféle lényegi különbség nincs, mindegyik ember, mindegyik gyermek, mindegyik egy törvény szerint fejlődik. A különbség csak a fejlődés módjában rejlik.” Iskolánk ezen az elven indult fejlődésnek, célja annak bebizonyítása, hogy Vigotszkíj megállapítása helytálló.

Riedel szerint „a legfontosabb cél a személyiség fejlesztése, nevelése, oktatása, szociális adaptálása, annak érdekében, hogy a társadalomban, a munkában, a családban, a közéletben elismert helyet vívhasson ki a fogyatékos személy is. Természetesen ez a koncepció a speciális nevelési szükségletű tanulótól is nagy erőfeszítést igényel, azaz minden érintett optimális közreműködése révén érhető csak el”. Így valósul meg a teljes adaptáció.

Az inklúziós szemlélet vagy tényleges befogadás számomra azt jelenti, hogy az iskola megváltozik. Hatékony iskolává igyekszik válni minden gyermek, így a speciális nevelési szükségletű tanulók számára is. Az integráción túl az inkluzív iskola befogadó, a pedagógusok felkészültsége, a tanítási programok, a szervezési formák, a tárgyi feltételek biztosítottsága miatt alkalmazkodni tud a gyermekek különböző személyiségjegyeihez, tanulási stílusához, üteméhez. Ezzel biztosítva a nevelési lehetőségek igazságosságát, az egyenlő hozzáférést, hiszen valójában nincs esélyegyenlőség, pusztán annyi lehetőségünk van, hogy próbáljuk megteremteni azokat az eszközöket, módszereket, megsegítéseket, amelyekkel a gyerekek, tanulók hozzáférhetnek az emberi jogaik alapján nekik egyébként járó együtt-tanulási lehetőséghez.

Iskolánkat ezen alapelvek elfogadásával és betartásával valósítottuk meg.

 

Kékesné Czinder Gabriella

igazgató

 

Képzéseink:

  • Gimnázium 5 évfolyamos
  • Informatikai szakközépiskola
  • Speciális szakiskola
  • Informatikai rendszergazda 2 éves OKJ képzés 54 481 04